Propietat intel.lectual

La reproducció de... (fragments d’obres musicals, audiovisuals, obres aillades, o el que corresponga) en esta web educativa s’acull al vigent text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, segons última modificació «BOE» 162, de 8-7-2006, en el text de la qual es diu:
Article 32. Cita i il·lustració de l’ensenyament.
1. És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracte d’obres ja divulgades i la seua inclusió es realitze a títol de cita o per a la seua anàlisi, comentari o juí crític. Esta utilització només es pot fer amb fins docents o de recerca, en la mesura justificada pel fi d’esta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada. Les recopilacions periòdiques efectuades en forma de ressenyes o revista de premsa tenen la consideració de cites. No obstant això, quan es realitzen recopilacions d’articles periodístics que consisteixen bàsicament en la seua mera reproducció i l’esmentada activitat es realitze amb fins comercials, l’autor que no s’hi haja oposat expressament té dret a percebre una remuneració equitativa. En cas d’oposició expressa de l’autor, l’esmentada activitat no s’entén emparada per este límit.

2. No necessita autorització de l’autor el professorat de l’educació reglada per realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública de xicotets fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, exclosos els llibres de text i els manuals universitaris, quan estos actes es facen únicament per a la il·lustració de les seues activitats educatives a les aules, en la mesura justificada per la finalitat no comercial perseguida, sempre que es tracte d’obres ja divulgades i, llevat dels casos en què siga impossible, s’incloguen el nom de l’autor i la font.
No s’entenen compreses en el paràgraf anterior la reproducció, distribució i comunicació pública de compilacions o agrupacions de fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu.