El projecte


La idea naix a partir del desig de millorar en els nostres alumnes la Competència lingüística (valencià, castellà i anglès, ja que som un centre plurilingüe), la Competència digital i del tractament de la informació i la Competència social i ciutadana principalment.
Hem pensat que seria una activitat divertida per a que els alumnes del nostre centre (alt percentatge d’immigrants) milloren la comprensió i l’expressió, tant a nivell oral com escrit, en valencià, castellà i anglès.
A més, coneixem la potencialitat dels recursos TIC, què utilitzats amb eficiència, poden facilitar el desenrotllament dels processos d'ensenyament i aprenentatge, agilitzar les tasques docents i proporcionar millors nivells d'aprenentatge als estudiants.
Objectius
·Motivar els nostres alumnes.
·Treballar de forma globalitzada i significativa.
·Establir relacions solidàries entre els alumnes. Augmentar la cohesió del grup. Treballar de forma cooperativa. Desenrotllar les habilitats socials dels alumnes.
·Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
·Experimentar noves sensacions i formes de comunicació. Desenrotllar la capacitat creativa.
·Treballar la capacitat d’anàlisi crítica, buscar, analitzar i seleccionar informació.
·Afavorir la comprensió i l'expressió oral i escrita.
·Difondre el treball dels nostres alumnes. Implicar a les famílies.
· Millorar les competències bàsiques.

A més de donar major competència comunicativa i lingüística, augmentar el nivell de competència digital i de tractament de la informació, i treballar la Competència social i ciutadana principalment, pensem que amb esta activitat podem ajudar a que els nostres alumnes siguen més competents d’una manera globalitzada, ja que durant el procés es treballaran altres competències.